Algemene Voorwaarden

1. De facturen zijn steeds contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen. Geen enkele borg of korting mag afgetrokken worden, dan deze die uitdrukkelijk op de bestelbon zijn vermeld. Alle prijzen zijn exclusief transport.

2. Huidige overeenkomst wordt afgesloten in de vaste vestigingsplaats van de verkoper/verhuurder. Legitimatie is verplicht te tonen (paspoort).

3. Partijen verbinden zich hoofdelijk tot het nakomen van hun verbintenissen.

4. De goede werking, de goede staat van onderhoud en de goede kwaliteit van alle geleverde producten, diensten en gehuurde materialen worden geacht erkend te zijn door de klant, behoudens aangetekende ingebrekestelling binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen. Schade aan het verhuurde goed ontstaan tijdens de huurperiode dient terstond en schriftelijk aan de verhuurder te worden meegedeeld. De huurder verbindt er zich toe om na afloop van de huurperiode de goederen in dezelfde staat en grondig gereinigd terug te geven als deze waarin zij erkend werden te zijn ontvangen. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, gebreken of storingen die geheel of gedeeltelijk zijn toe te schrijven aan de foutieve, ondeskundige of zorgeloze behandeling van het gehuurde goed. Schade aan het gehuurde goed berokkend door het gebruik van ongeschikte of ondeugdelijke accessoires is de verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder verbindt er zich in voorkomend geval toe de schade aan de verhuurder te vergoeden aan de nieuwwaarde inclusief plaatsingskosten van onderdelen en/of toebehoren.

5. De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het goed. In geval van verlies van de verhuurde goederen tijdens de huurtermijn, b.v. omwille van diefstal of vandalisme, is de huurder ertoe gehouden de op dat ogenblik geldende nieuwprijs van het verhuurde toestel te vergoeden, onder aftrek van een vetusteit ten bedrage van 5% per jaar (maximaal 30%).

6. De huurder gebruikt de gehuurde materialen op eigen risico. De verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen of de gebeurlijke gevolgen zoals bv. een te snelle ontvochtiging op de staat van gebouwen, vloeren, deuren, inboedel, enz. De huurder dient terzake de nodige omzichtigheid aan de dag te leggen en zich tevoren terdege te informeren bij leverancier of aannemer.

7. Beding van eigendomsvoorbehoud: in geval van verkoop behoudt de verkoper zich de volle eigendom voor van alle door hem geleverde materialen en goederen tot op het ogenblik van de laatste betaling der gehele verkoopsom.

8. Overeengekomen leveringstermijnen zijn niet bindend. Niet eerbiediging ervan kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, noch tot verbreking van het contract.

9. Het einde van de huurperiode dient ten laatste 3 dagen op voorhand door de huurder aan de verhuurder doorgegeven te worden. Er dient door de huurder steeds een afspraak voor ophaling of teruggave van de goederen gemaakt te worden met de verhuurder, dit telefonisch of per e-mail. Bij niet aangekondigde verlenging van de overeengekomen huurperiode wordt de bijkomende verhuurperiode verrekend aan het dubbele dagtarief.

10. Indien een koper of opdrachtgever opdracht geeft zijn bestelde waren of werken te factureren op een andere persoon, een BVBA, een NV of gelijke welke andere rechtspersoon, dan blijft de besteller die de bestelbon heeft ondertekend volledig solidair gehouden voor de gehele betaling.

11. Er wordt geen bijzondere waarborg verstrekt voor uitgevoerde werken of geleverde producten, tenzij uitdrukkelijk vermeld op de bestelbon, de factuur of in de algemene voorwaarden.

12. Bij niet betaling van de factuur binnen de opgelegde termijn is van rechtswege een verwijlinterest van 1% per maand van het facturatiebedrag verschuldigd, te rekenen vanaf de dag na de hiervoor omschreven termijn. Bovendien wordt een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 75€ aangerekend. Eventuele klachten dienen, op straffe van niet-ontvankelijkheid, steeds te gebeuren per aangetekend schrijven en uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.